Jsme partnerem Masarykovy univerzity v Brně při realizaci projektu „Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání“ (CZ.1.07/1.3.00/48.0022) 

Projekt reaguje na připravovaný kariérní systém, ve kterém je za jeden z klíčových prostředků podpory rozvoje učitelů v mateřských i základních školách považován mentoring, proto se stává ústřední aktivitou předkládaného projektu. S rozvojem mentorských dovedností úzce souvisí rozvoj osobnostních a profesních dovedností směřujících k individualizovanému a konstruktivisticky orientovanému předškolnímu a primárnímu vzdělávání. Pro rozvoj těchto dovedností je důležitá systematická sebereflexe. Ta se stala dalším ústředním tématem připravovaného dalšího vzdělávání. Současně považujeme za důležité, aby předškolní pedagogové získali zkušenosti z mezinárodního srovnání přístupů ke vzdělávání dětí předškolního věku. Proto budeme v rámci projektu realizovat návštěvy předškolních zařízení v Anglii a na Slovensku. Reflexe zahraničních přístupů by měla učitelům a vedoucím/řídícím pracovníkům MŠ umožnit lépe pochopit podstatu proměny českého předškolního vzdělávání a jejich vlastní práce.

Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostních, profesních a mentorských dovedností a bude probíhat v období červenec 2014 – březen 2015. Hlavními aktivitami budou týdenní letní škola, 3 víkendové semináře a týdenní výjezd do zahraničí.
U všech aktivit budete moci volit z několika termínů a to jak s realizací v moravské, tak české části naší republiky. Hledáme vhodné lokality pro letní školy jak na Moravě v okolí Brna, tak v Praze.
Veškeré náklady na ubytování, stravování, včetně nákladů na mzdy, budou hrazeny z projektu. Na konci projektu obdrží každý účastník certifikát opravňující k poskytování mentoringu, Certifikát o absolvování vzdělávání zaměřeného na individualizaci předškolního vzdělávání a publikaci s výstupy celého projektu.
 
Řešitel projektu: PdF MU v Brně: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (syslova@ped.muni.cz)

Kapacita projektu plně obsazena!

 

Popis projektu

Název: 
Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání

Zkrácený název: 
Mentoring

Realizátor:
Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí
602 00 Brno

Partneři projektu:
1. TSM spol. s.r.o., Vyškov
2. Schola Empirica, z.s., Praha

Doba trvání:
červen 2014 – červen 2015

Řešitel projektu:
PhDr. Zora Syslová, Ph.D.,
 +420 608 712 635, syslova@ped.muni.cz

Odborný garant projektu:  
Mgr. Lucie Grůzová
+420 736 529 218, luciegruzova@seznam.cz
           
 
Projekt Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání (CZ.1.07/1.3.00/48.0022)  je realizován v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 7.1 Počáteční vzdělávání , 7.1.3  Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
 
Východiska projektu:
Důležitost předškolního vzdělávání je v českém prostředí již dlouho deklarována, ale v praxi této oblasti nebyla doposud věnována dostatečná pozornost a podpora, přestože kurikulární reforma s sebou přinesla kvalitativně odlišné nároky na výkon povolání učitele MŠ. Projekt proto reaguje na připravovaný kariérní systém, ve kterém je za jeden z klíčových prostředků podpory rozvoje učitelů v mateřských i základních školách považován mentoring. S rozvojem mentorských dovedností úzce souvisí rozvoj osobnostních a profesních dovedností (zejména sebereflexe) směřujících k individualizovanému a konstruktivisticky orientovanému předškolnímu a primárnímu vzdělávání.
Proto byl v rámci projektu připraven ucelený program dalšího vzdělávání pro 90 předškolních pedagogů a 25 učitelů 1. stupně základní školy zaměřený právě na rozvoj těchto dovedností a se zaměřením také na zvýšení provázanost předškolního a primárního vzdělávání, kteří by byli schopni předávat svoje zkušenosti a dovednosti dalším pedagogům ve svém okolí a regionu.
Současně také považujeme za důležité, aby předškolní pedagogové mohli porovnat svoje a zkušenosti se zahraničními, proto jsou v rámci projektu realizovány návštěvy předškolních zařízení v Anglii a na Slovensku.
 
Cíle projektu:
Cíle v oblasti dalšího vzdělávání předškolních pedagogů jsou:
a)  Získat dovednosti potřebné pro mentoring, ale i pro vedení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
b) Rozvinout profesní kompetence potřebné pro individualizaci a diferenciaci vzdělávání dětí, což znamená podpořit diagnostické dovednosti předškolních pedagogů, které umožní volit adekvátní vzdělávací strategie, konstruktivisticky orientované s ohledem na potřeby dětí.
c) Rozvinout osobnostní a sociální dovednosti především v oblasti emoční inteligence učitele (schopnost emoční podpory, rozvoj komunikativních dovedností, schopnost řešení konfliktů).
d) Získat zahraniční zkušenosti a kriticky je reflektovat v souladu s aktuálními přístupy v českých mateřských školách.
Cíle v oblasti vzdělávání učitelů 1. stupně základních škol jsou:
a)  Získat dovednosti potřebné pro mentoring.
b) Rozvinout profesní kompetence potřebné pro individualizaci a diferenciaci vzdělávání žáků, což znamená podpořit rozvoj diagnostických dovedností, které umožní volit adekvátní vzdělávací strategie konstruktivisticky orientované s ohledem na potřeby žáků.
 
 
Popis klíčových aktivit
 
Klíčová aktivita 01 - stáž ve Wales v Anglii
Cílem aktivity je rozvinout dovednosti 45 učitelek mateřských škol potřebných pro podporu sociálního a emočního vývoje dětí v mateřské škole. V rámci pětidenní stáže ve Walesu budou mít účastnice možnost seznámit se s metodikou Incredible years (Úžasná léta). Tato metodika se zakládá na principech spolupráce mezi učiteli a dětmi, mezi dětmi a dospělými (učiteli a rodiče) a zapojení rodičů do vzdělávacího procesu. V první části stáže učitelky absolvují dvoudenní workshopy na téma: budování pozitivních vztahu, řešení konfliktů, zvládání negativních emocí a pocitů, podpora komunikačních dovedností, metody motivace a podpory dětí. Workshopy budou probíhat ve skupinách po 5 osobách pod vedením zkušených mentorů, předškolních pedagogů z Centra pro empirický ověřenou ranou intervenci, Bangor University, Wales (CEBEI).
Další částí stáže budou návštěvy pracoviště Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci, kde stráví účastnice tři dny v různých předškolních zařízeních ve Walesu Bangor University. Návštěvy těchto zařízení umožní účastnicím pozorovat implementaci metod a postupů Incredible years (Úžasná léta). Pod vedením mentorů z CEBEI se mohou zapojit do každodenních aktivit v navštíveném zařízení předškolního vzdělávání a seznámit se s jejich dokumentací.
Tuto stáž zajišťuje druhý partner (Schola Empirica, z.s., Praha).
Proběhne v těchto termínech:
8. – 12.12. 2014 (20 účastníků)
12. – 16.1. 2015 (20 účastníků)
20. – 24.4. 2015 (5 účastníků)  
Výstupem aktivity je esej na téma „Moje zkušenosti ze zahraničí a možnosti implementace do českých mateřských škol“.
 
Klíčová aktivita 02 - stáž na Slovensku v Bratislavě (Univerzita Komenského)
Cílem aktivity je seznámit 45 učitelek mateřských škol s konstruktivistickými přístupy v předškolním vzdělávání. V rámci třídenní stáže absolvují účastníci 8hodinový workshop zaměřený na podporu a motivaci dětí, řešení konfliktů, podporu rozvoje komunikačních dovedností a spolupráce, metody a formy práce s dětmi pod vedením doc. Kostrúba a dr. Kikušové. Tato část stáže proběhne na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.
Druhou částí stáže budou návštěvy v mateřských školách v Bratislavě (2 dny), které umožní účastnicím pozorovat diferencované vzdělávání s konstruktivistickými přístupy. Účastnice budou rozděleny do menších skupin a budou mít možnost přímé interakce jak s učiteli slovenských mateřských škol, tak i s dětmi.
Stáž proběhne v těchto termínech:
14. – 16.10.2014 (23 účastníků)
21. – 23.10.2014 (20 účastníků)
Výstupem aktivity je esej na téma „Moje zkušenosti ze zahraničí a možnosti implementace do českých mateřských škol“.
 
Klíčová aktivita 03 – další vzdělávání předškolních pedagogů
Cílem aktivity je rozvinout u 90 učitelek mateřských škol dovednosti potřebné pro mentoring, dále profesní kompetence potřebné pro individualizaci a diferenciaci vzdělávání dětí a osobnostní dovednosti především v oblasti sebereflexe.
Další vzdělávání předškolních pedagogů proběhne jako dlouhodobý kurz v období červenec 2014 až b březen 2015 v celkovém rozsahu 96 hodin prezenčního studia a dále bude součástí samostudium a samostatná práce frekventantů. V rámci vzdělávání mají účastníci možnost konzultací s lektorským týmem, který bude zajišťovat DVPP.
Další vzdělávání začne týdenní letní školou (ve dvou bězích), která bude obsahovat 20 hodin přednášek zaměřených na mentoring a 20 hodin přednášek zaměřených na individualizaci vzdělávání.
Podrobný harmonogram DVPP:
 
Obsah Termíny Místo konání Počet účastnic
Letní škola 14. – 18.7. 2014 Allvet, Vyškov 45
18. – 22.8. 2014 Hotel Mlýn Brejlov 45
Vedení portfolia dítěte a učitelky
a
Diagnostické metody a nástroje
12. – 13.9. 2014 Praha 45
19. – 20.9. 2014 Brno 45
12. – 13.9. 2014 Praha 45
19. – 20.9. 2014 Brno 45
Projektování vzdělávací práce
a
Formativní hodnocení dětí
12. – 13.12. 2014 Praha 45
21. – 22.11. 2014 Brno 45
12. – 13.12. 2014 Praha 45
21. – 22.11. 2014 Brno 45
Analýza videonahrávek 23.1.2015 Praha 23
24.1.2015 Praha 23
30.1.2015 Brno 23
31.1.2015 Brno 23
Výcvik mentoringu 6. - 7.2.2015 Brno 23
9.-10.1.2015 Brno 23
16. – 17.1.2015 Praha 23
27. – 28.2.2015 Praha 23
           
 
Výstupem aktivity je:
  • Získání dvou certifikátů (pro menotring a individualizaci vzdělávání) na základě předložení portfolia učitele, jehož součástí je videonahrávka vlastní práce a absolvování minimálně 80% výuky.
  • Zpracování komentovaných videí, které mohou sloužit jako výcvikový materiál pro případné využití v dalším vzdělávání či mentoringu v mateřských školách.
  • Publikace obsahující teoretická východiska celého DVPP a příklady dobré praxe účastnic.
 
Klíčová aktivita 04 – další vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ
Cílem aktivity je rozvinout u 25 učitelů základních škol dovednosti potřebné pro mentoring a profesní kompetence potřebné pro individualizaci a diferenciaci vzdělávání žáků.
Další vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ proběhne jako dlouhodobý kurz v období srpen 2014 až březen 2015 v celkovém rozsahu 72 hodin prezenčního studia a dále bude součástí samostudium a samostatná práce frekventantů. V rámci vzdělávání mají účastníci možnost konzultací s lektorským týmem, který bude zajišťovat DVPP.
Podrobný harmonogram DVPP:
  Obsah Přednáška/Workshop/
výcvik/rozsah
Samostatná práce/rozsah Konzultace
Mentoring Význam mentoringu, vymezení pojmů, cíle
 
4 hod/skupina 24 učitelů 2 hod Konzultace 42 hodin
Proces mentoringu, strategie
 
4 hod/skupina 24 učitelů 2 hod
Role mentora, činnosti, dovednosti
 
4 hod/skupina 24 učitelů 2 hod
Výcvik v mentorských dovednostech
peer-spolupráce, týmová práce a řešení konfliktních situací
20 hod/skupina po 5 účastnících
(celkem 4 skupiny, 100 hodin),
 
Uplatnění dovedností v praxi (trénink)   6 hodin
Individualizace a diferenciace ve vzdělávání Požadavky na současné vzdělávání žáků mladšího školního věku (osobnostní model, konstruktivistické přístupy, inkluzivní vzdělávání, diferenciace)
 
4 hod/skupina 24 učitelů 4 hodiny
Učitel v roli diagnostika (diagnostické metody a nástroje), autodiagnostika učitele
 
10 hod/skupina 24 učitelů 4 hodiny individuálně, analýza svého videozáznamu, výuky
Vzdělávací strategie podporující diferenciaci
 
12 hod/skupina 24 učitelů 10 hodin
Hodnocení výsledků vzdělávání 8 hod/skupina 24 učitelů 10 hodin
Mentoring a diferenciace Propojení mentorských dovedností a diferenciace ve vzdělávání   20/individuálně, popis vlastní aktivity, její reflexe, dokumentace, pořízení videonahrávky
Reflexe a výměna zkušeností 4 hod/skupina 12 učitelů (2 skupiny, celkem 12 hodin)    
 
Výstupem aktivity je:
  • Získání certifikátu pro mentoring na základě absolvování alespoň 80% výuky a předložení profesního portfolia.
  • Publikace obsahující teoretické případové studie jednotlivých učitelů.


O projektech | TSM