Personální akademie


Pojďte s námi profesně růst a staňte se součástí našeho nového kurzu nazvaného Personální akademie, který umožňuje nejen získat mnoho nových poznatků z pracovněprávní a personální praxe, ale případným zájemcům umožňuje složit zkoušku pro profesní kvalifikaci 62- 007 – N PERSONALISTA. Tato zkouška ověřuje, zda si zájemce o její složení dostatečně osvojil danou odbornost, která je vymezena kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Po úspěšném vykonání zkoušky zájemce obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení je veřejnou listinou (stejně jako např. vysvědčení či výuční list) a má celostátní platnost.

Personální akademie je novinkou v nabídce vzdělávacích aktivit společnosti TSM, spol. s.r.o., kdy budete mít v rámci studia jedinečnou možnost potkat se s řadou odborníků především z personální a mzdové sféry, ale rovněž tak s kolegy z oboru.

 

Vzdělávání v rámci Personální akademie je možno rozdělit do těchto částí:

  1. Studijní okruhy 1-9, po jejichž absolvování získají posluchači osvědčení o účasti na vzdělávacím programu nazvaném Personální akademie.
  2. Zájemci o složení zkoušky profesní kvalifikace 62- 007 – N PERSONALISTA mohou absolvovat kromě studijních okruhů 1-9 rovněž nástavbový modul. Poté je možné se přihlásit je zkoušce pro profesní kvalifikaci 62-007, kdy úspěšní účastníci obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Je také možné se přihlásit rovnou na zkoušku profesní kvalifikace bez absolvování Personální akademie.

 

Délka studia Personální akademie:               2 semestry

  1. semestr:                                                  září - leden,
  2. semestr:                                                  únor - květen
    nástavbový modul:                                   červen
    zkouška:                                                  červen

Časová náročnost studia v průběhu každého semestru: 1x měsíčně jednodenní setkání (středa), cca 8 výukových hodin každý měsíc, celkem tedy cca 72 výukových hodin za oba semestry (9 školících dnů).

Doplňující informace: lze se přihlásit pouze na nástavbový modul a následně složit zkoušku, stejně tak je možné se přihlásit pouze na zkoušku bez absolvování Personální akademie a nástavbového modulu.

Místo konání:
Brno, Cejl 62
Praha, Opletalova 1417/25

TERMÍNY:

 

BRNO

PRAHA

září 2018

19.9.

26.9.

říjen 2018

17.10.

24.10.

listopad 2018

21.11.

28.11.

prosinec 2018

12.12.

12.12.

leden 2019

16.1.

23.1.

únor 2019

20.2.

27.2.

březen 2019

20.3.

27.3.

duben 2019

17.4.

24.4.

květen 2019

22.5.

29.5.

 

Nástavbový modul:

 

BRNO

PRAHA

červen

12.6.

13.6.

 

Termín zkoušky:

 

BRNO

PRAHA

červen

19.6.

20.6.

 

POZOR: Nejedná se o on-line formu výuky, ale cyklus prezenčních seminářů přednášených lektory, kteří jsou odborníky v daném oboru! Máte tedy jedinečnou možnost danou problematiku vždy konzultovat a o tématech diskutovat.

 

Ukončení:

- každý studijní okruh je zakončen kolokviem/diskuzí
obsahem kolokvia je společné řešení konkrétních problémů z praxe, společná diskuze nad těmito problémy, aktivní zapojení se do diskuze a možnost konzultace s lektory.

- ukončení celého studia Personální akademie:
- písemný test sestavený z probraných okruhů.

- zkouška profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA:
a) písemný test sestavený z probraných okruhů,
b) řešení případové studie a prezentace výsledků případové studie před tříčlennou odbornou komisí.

POZOR: Zájemci o složení zkoušky profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA musí složit řádnou zkoušku u autorizované osoby podle podmínek Národní soustavy kvalifikací. Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. je autorizovanou osobou pro složení zkoušky.

 

Cena: 

Personální akademie (oba semestry září – květen)      29.900,- Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto: lektorská činnost, studijní materiál, občerstvení, osvědčení o absolvování Personální akademie.

 

Nástavbový modul (červen)                   

Cena pro účastníky Personální akademie:                         2.000,- Kč bez DPH

Cena pro ostatní posluchače:                                                          3.900,- Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto: lektorská činnost, studijní materiál, občerstvení.

 

Zkouška profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA

Jednotná cena:                                                                     3.900,- Kč bez DPH

(lze se přihlásit pouze na nástavbový modul, stejně tak je možné se přihlásit pouze na zkoušku bez absolvování Personální akademie)

V ceně je zahrnuto: podklady ke zkoušce, psací pomůcky, občerstvení, pro úspěšné absolventy rovněž osvědčení o získání profesní kvalifikace.

 

 

OBSAH STUDIJNÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ AKADEMIE:

 

I.

Úvod do kurzu, seznámení s obsahem, poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Úvod do pracovněprávní problematiky

 

Zahájení studia.
Seznámení s cílem vzdělávacího programu Personální akademie, organizací, obsahem, lektorským obsazením, metodami a formami výuky, doporučenou literaturou a formou ukončení studia.

Základní právní předpisy, internetové odkazy, tipy pro praxi. Základní zásady pracovně-právních vztahů. Základní pojmy pracovního práva. Smluvní strany pracovněprávních vztahů. Základní pracovněprávní vztahy. Postup před vznikem pracovního poměru, inzerce, pohovory. Osobní spis zaměstnance, osobní dotazníky apod. Ochrana osobních údajů v praxi HR – úvod: Právní rámec úpravy ochrany osobních údajů v ČR, právní úprava v zákoníku práce a v jiných souvisejících pracovněprávních předpisech. Občanský zákoník a jeho vztah k personální práci.

Personální management. Pravomoci a odpovědnost statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců organizace. Pracovní poměr – jeho vznik a základní náležitosti pracovní smlouvy. Informace dle § 37 zákoníku práce. Překážky v práci obecně.

 

II.

Pracovní poměr – vybraná témata

 

Podrobně k náležitostem pracovní smlouvy – den nástupu do práce, místo výkonu práce, druh práce. Vedlejší náležitosti pracovní smlouvy – zkušební doba, doba určitá vs. neurčitá, mlčenlivost zaměstnanců, konkurenční jednání, jiná výdělečná činnost, pracovní cesty, odměna, dovolená, pravidelné pracoviště, práva a povinnosti atd. Pracovní náplň. Mzdový výměr.

Změny pracovního poměru – převedení, přeložení, pracovní cesty (výkon jiné práce, změna místa výkonu práce z důvodu nezbytné provozní potřeby). Dosavadní právní úprava + novelizace. Zástupy za mateřskou a rodičovskou dovolenou aneb jejich správné sjednání. Návraty z mateřské a rodičovské dovolené, návrat z dočasné pracovní neschopnosti. Pracovní doba komplexně. Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, flexibilní rozvržení pracovní doby. Kratší pracovní doba vs. zkrácená pracovní doba. Přestávky v práci na jídlo a oddech, doba odpočinku. Práce přesčas, pracovní pohotovost, noční práce, práce v sobotu a neděli, práce ve svátek.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění.

Způsoby skončení pracovního poměru. Odstupné. Výtky pro porušení „pracovní kázně“. Soudní spory a judikatura. Praktická část: Komplexní rozbor rozvázání pracovního poměru a sepis jednotlivých způsobů rozvázání pracovního poměru. Jak správně formulovat výtky

Sepis organizační změny a upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky.

 

III.

Ochrana osobních údajů v personální praxi

 

Úvod. Obecný přehled o GDPR. Subjekty podle GDPR (osoba zpracovatele, správce, příjemce, pověřence) a jejich funkce v pracovněprávních vztazích.

Monitoring zaměstnanců aneb kamery na pracovišti. Zpracování osobních údajů z pohledu zaměstnavatele a personalisty – na co si dát pozor v pracovní smlouvě, jak nastavit vnitřní předpisy, jak to bude nadále s udělenými souhlasy. Evidence docházky podle GDPR. Fotografie zaměstnanců podle GDPR. Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání. Další praktické problémy. Základní vzorová dokumentace.

 
IV + V.

Nábor a výběr nových zaměstnanců, organizování vzdělávání zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců

 

Orientace na trhu práce; orientace ve školské soustavě, školské obory, obory vzdělání. Řízení lidských zdrojů, plánování lidských zdrojů. Národní soustava/systém kvalifikací, nábor a výběr zaměstnanců, přijímací řízení, přijímací pohovor.

 

Analýza potřeb zaměstnavatele; sestavení plánu vzdělávání; financování vzdělávání. Formy, metody vzdělávání, organizace vzdělávacích akcí, vzdělávání, které je vyžadováno z právních úprav.

Vytváření motivačních systémů pro zaměstnance, hodnotící systémy a jejich vazba na další kariérní růst, hodnocení zaměstnanců, hodnotící pohovor.

 

VI.

Využívání prostředků výpočetních technik

 Orientace v prostředí operačního systému, práce s textovými soubory a tvorba dokumentů v textovém editoru, tvorba tabulek a grafů v tabulkovém procesoru, vytváření počítačových prezentací, využití internetu a vyhledávání informací na internetu, elektronická komunikace, orientace a možnosti využití sociálních sítích v personální práci.

 

 

VII.

Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

 Norma ČSN 01 6910. Akademická příručka českého jazyka. Systémy ukládání dokumentů- pravidla skartace a archivace, vedení osobních spisů a dalších osobních materiálů, pravidla tvorby vnitřních předpisů a dokumentů, pravidla písemné komunikace, možnosti využití výpočetní techniky při zajišťování administrativy. Stylistika českého jazyka, funkční styl administrativní, stručná charakteristika. Soubor nejčastějších stylistických prohřešků. Tvorby textu vzhledem k cílové skupině. Základy práce s pomůckami (Pravidla českého pravopisu, slovníky), základní odborná a popularizační literatura. 

 

VIII.

Pracovnělékařské služby, vedení agendy lékařských prohlídek

 

Pracovnělékařské služby - účel, související práva a povinnosti, zajištění pracovnělékařských služeb, odborná způsobilost poskytovatele a lékaře, věcný obsah písemné smlouvy, úhrada pracovnělékařských služeb. Pracovnělékařské prohlídky - účel, druh, termíny, rozsah, zajištění. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci - lékařské posudky, náležitosti a obsah, opravné prostředky. Nemoci z povolání a pracovní úrazy- posuzování, uznávání nemocí z povolání, ohrožení nemocí z povolání, pracovní úrazy.

 

IX.

Kolektivní vyjednávání, praktické příklady

Závěrečný test

Působnost odborové organizace u zaměstnavatele, povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k odborové organizaci. Jaké má zaměstnavatel povinnosti v případě, že u něj odborová organizace nepůsobí. Kolektivní smlouva.

Konkrétní praktické příklady, zajímavá soudní rozhodnutí z oblasti pracovního práva.

Závěrečný test a jeho vyhodnocení.

 

 

_________

Nástavbový modul

pro zájemce o složení zkoušky profesní kvalifikace 62- 007 – N PERSONALISTA.

 

BOZP a požární ochrana – základní legislativa, školení zaměstnanců v oblasti BOZP a požární ochrany. Rizika možných ohrožení týkající se výkonu práce a opatření na ochranu před působením těchto rizik, zásady bezpečného chování na pracovišti, zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání, pracovní podmínky žen a mladistvých, zásady bezpečné manipulace s břemeny, osobní ochranné pracovní prostředky, zajištění první pomoci při pracovním úrazu.

Příprava ke složení zkoušky profesní kvalifikace.

 

Lektoři:

Gottwaldová Klára, Mgr., MBA

Hasoň Petr, Ing.

Hošková Dagmar, Mgr.

Kuklová Dana, MUDr., CSc.

Novotný Stanislav, Mgr.

Salaquardová Jiřina, PhDr.

Valíček Adam, JUDr., MBA

Valíčková Irena, JUDr., MBA

 

1. Přihlášky zde:

Personální akademie kompletní vč. nástavbového modulu a zkoušky - BRNO
Personální akademie + nástavbový modul BRNO
Personální akademie samostatně BRNO

Personální akademie kompletní vč. nástavbového modulu a zkoušky - PRAHA
Personální akademie + nástavbový modul PRAHA
Personální akademie samostatně PRAHA

2. Přihlášky zde:

Nástavbový modul BRNO (cena pro účastníky Personální akademie)
Nástavbový modul BRNO

Nástavbový modul PRAHA (cena pro účastníky Personální akademie)
Nástavbový modul PRAHA

3. Přihlášky zde:

Zkouška BRNO
Zkouška PRAHA

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Sledujte nás na LinkedIn


Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

E-mailový zpravodaj

Master of Business Administration | TSM