Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Novinka ze dne 06.06.2019

U některých zaměstnanců se změnily od 1. ledna podmínky pro výpočet základu daně z příjmů ze závislé činnosti, od 1. dubna byla upravena povinnost plátce daně podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí a od 1. května se zvýšila částka úhrnu příjmů ze závislé činnosti pro zdanění daní vybírané srážkou zvláštní sazbou. K těmto změnám provedeným v zákoně o daních z příjmů je nutno připočítat ještě jednu změnu ve výpočtu základu daně z příjmů ze závislé činnosti, která vyplývá ze změn provedených zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, a to v souvislosti se zrušením „karenční doby“. Současně se zavedením povinnosti zaměstnavatele s účinností od 1. 7. 2019 poskytovat zaměstnanci náhradu za dobu dočasné pracovní neschopnosti hned od první směny, kterou zaměstnanec zamešká z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, a nikoliv až po uplynutí 3 pracovních dnů, byla také, rovněž s účinností od 1. 7. 2019, snížena sazba pojistného, které je povinen dle § 7 odst. 1) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti odvádět zaměstnavatel za zaměstnance a to o 0,2% z vyměřovacího základu. Vzhledem k tomu, že pro stanovení základu daně se příjmy ze závislé činnosti zvyšují o částku odpovídající povinnému pojistnému, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů platit zaměstnavatel, promítne se i tato změna do výpočtu základu pro výpočet zálohy na daň nebo základu pro výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti. Z uvedeného je zřejmé, ani v roce 2019 není změn ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti málo a jejich správné zavedení do praxe přináší některým plátcům daně problémy.
Problematickou je pro některé plátce daně změna v ustanovení § 6 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) provedená zákonem č. 306/2018 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů. S účinností od 1. ledna 2019 byly změněny podmínky pro výpočet základu daně i pro stanovení základu pro výpočet zálohy na daň (výpočet superhrubé mzdy) z příjmů ze závislé činnosti u poplatníka, zaměstnance, u něhož je prokázáno, že se na něho zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, které se řídí právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než Česká republika nebo Švýcarské konfederace, tedy pojistné obdobné jako je povinné pojistné placené podle zvláštních právních předpisů zaměstnavatelem za zaměstnance v České republice. Nově se tak od 1. ledna 2019 při výpočtu základu daně zvyšují příjmy ze závislé činnosti i o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění a tyto zahraniční příspěvky se považují pro účely daní z příjmů za povinné pojistné. Pro plátce daně, kteří zdaňují příjmy poplatníků, na které se vztahuje povinné zahraniční pojištění to tak znamená, že od data účinnosti této změny, tedy již za měsíc leden 2019, byli povinni navýšit příjem ze závislé činnosti pro stanovení základu daně nebo základu pro výpočet zálohy na daň o správnou částku povinného pojistného.
K této změně zákona o daních z příjmů, týkající se poplatníků, na něž se vztahuje povinné zahraniční pojištění, bylo dne 23. dubna 2019 na stránkách Finanční správy zveřejněno „Upozornění pro plátce daně ze závislé činnosti na příspěvek KV KDP č. 539/20.03.19 k § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů“ k výpočtu dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska od 1. 1. 2019 s upozorněním, že podrobné informace k dané problematice se nachází v zápisu z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20. 3. 2019 na stranách 6 až 20. Tyto informace lze nalézt na:  https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2019
Pro plátce daně je pak důležité zjištění, jaké právní předpisy se na zaměstnance vztahují a v jaké výši je povinen za svého zaměstnance platit povinné pojistné.
Další změnou ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019, byla změna provedená zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (tzv. daňový balíček). Změněno bylo ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů, byl zvýšen limit pro zdaňování příjmů ze závislé činnosti daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou. Částka ve výši 2 500 Kč, která byla rozhodná pro sražení daně vybírané srážkou z příjmů ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů plynoucích na základě dohod o provedení práce) byla nahrazena částkou rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. V roce 2019 je částkou rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění částka 3 000 Kč.
Zákon č. 80/2019 Sb., nabyl s výjimkou některých jeho ustanovení, účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tedy 1. dubna 2019. Změněné ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů lze však dle přechodných ustanovení použít až od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uvedený zákon nabyl účinnosti. Vzhledem k tomu, že zákon 80/2019 Sb., byl vydán ve Sbírce zákonů dne 27. března 2019 a nabyl účinnosti od 1. dubna, ke změně uvedené v § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů, tedy ke zvýšenému limitu pro zdanění příjmů ze závislé činnosti zvláštní sazbou daně, lze přihlédnout až od 1. května 2019. Stejně tak je v přechodných ustanoveních uvedeno, že při zúčtování příjmů ze závislé činnosti za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti (zákon č. 80/2019 Sb. nabyl účinnosti k 1. dubnu 2019), a za kalendářní měsíce předcházející se použije ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro zdanění příjmů ze závislé činnosti daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou daně za měsíce leden až duben 2019 byl ještě rozhodný úhrn příjmů nepřesahující limit 2 500 Kč za kalendářní měsíc u téhož plátce daně, poprvé až za měsíc květen 2019 byla pro zdanění těchto příjmů zvláštní sazbou daně rozhodná výše příjmů 3 000 Kč.
Uvedeným zákonem č. 80/2019 Sb., bylo do zákona o daních z příjmů doplněno i nové ustanovení § 38da, upravující povinnost plátce daně podat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí. Plátce daně, který je plátcem příjmu ze zdrojů na území České republiky, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, je povinen tuto skutečnost oznámit správci daně; povinnost podat oznámení o příjmu, který je od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v ČR, plátce daně nemá, pokud souhrnná hodnota příjmů daného druhu plynoucích danému daňovému nerezidentovi nepřesahuje v daném kalendářním měsíci 100 000 Kč. Oznámení je plátce daně povinen podat ve lhůtě pro odvedení daně.

Autorka: Ing. Miluše Procházková

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 | TSM