Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2018

Novinka ze dne 04.03.2018

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti lze uplatnit za podmínek uvedených v § 35c a § 35d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je však potřeba přihlédnout k některým změnám, které s účinností od 1. ledna 2018 pro uplatnění daňového zvýhodnění platí. Byla zvýšena částka daňového zvýhodnění na jedno vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti, změna byla provedená zákonem č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Nařízením vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, byla zvýšena od 1. 1. 2018 minimální mzda na 12 200 Kč, přičemž příjem alespoň ve výši poloviny minimální mzdy je jednou z podmínek pro přiznání měsíčního daňového bonusu. Zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti dani, byla nově stanovena podmínka omezující uplatnění daňového zvýhodnění na zletilé dítě v případě, že je dítěti přiznán invalidní důchod třetího stupně.
I v roce 2018 však může poplatník uplatnit daňové zvýhodnění jen na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Dle § 21e odst. 4) ZDP se společně hospodařící domácností pro účely tohoto zákona rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Za vyživované dítě poplatníka se dle § 35c odst. 6 ZDP považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti více vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se pro účely nároku poplatníka na daňové zvýhodnění dohromady.
Daňové zvýhodnění lze uplatnit na dítě nezletilé, až do doby dosažení jeho zletilosti, přičemž není rozhodné, zda se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání nebo ne, nebo zda je výdělečně činné, či zda pobírá invalidní důchod. 
Daňové zvýhodnění na dítě zletilé lze uplatnit až do dovršení jeho věku 26 let, avšak jen při splnění dalších podmínek, tedy jen pokud se toto zletilé dítě soustavně připravuje na budoucí povolání /resp. jsou splněny podmínky stanovené v § 35c odst. 6 písm. b) v bodu 1-3) ZDP/, a s účinností od 1. ledna 2018 ještě jen za podmínky, že zletilému dítěti není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Do konce roku 2017 bylo omezení nároku na daňové zvýhodnění na zletilé dítě podmíněno „pobíráním“ důchodu, nově od roku 2018 poplatník ztrácí nárok na daňové zvýhodnění na zletilé dítě již v okamžiku, kdy je zletilému dítěti „přiznán“ invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.
Již od 1. července 2017 se zvýšily částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě, s účinností pak pro celé zdaňovací období roku 2017, s tím, že zvýšené částky daňového zvýhodnění, se uplatní při výpočtu ročního zúčtování za zdaňovací období roku 2017. Od 1. ledna 2018 se zvýšila i částka daňového zvýhodnění na jedno vyživované dítě a to o 150 Kč měsíčně.
 
Výše daňového zvýhodnění
 v roce 2018
 
Částka měsíčního daňového zvýhodnění
 
Částka ročního daňového zvýhodnění
 
Na jedno dítě
 
     1 267 Kč
 
     15 204 Kč 
 
Na druhé dítě
 
     1 617 Kč
 
     19 404 Kč
 
 
Na třetí a další dítě
 
     2 017 Kč
 
     24 204 Kč
 
Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Podmínkou pro výplatu měsíčního daňového bonusu je příjem poplatníka za kalendářní měsíc alespoň ve výši poloviny minimální mzdy. Minimální mzdou se pro účely daní z příjmů rozumí, dle § 21g ZDP, měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy, účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období a neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti.
Vzhledem ke zvýšení částky minimální mzdy od 1. ledna 2018 na částku 12 200 Kč, je rozhodnou částkou podmiňující výplatu měsíčního daňového bonusu v roce 2018, poprvé za měsíc leden 2018, částka ve výši poloviny minimální mzdy, tedy alespoň ve výši 6 100 Kč. Plátce daně je pak povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový bonus při výplatě příjmů ze závislé činnosti, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc (§ 38h odst. 1 ZDP) dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně
Částky daňového zvýhodnění se sice opakovaně zvýšily, od roku 2018 i částka daňového zvýhodnění na jedno vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti, nezvýšily se však maximální částky, které lze poplatníkovi vyplatit jako daňový bonus. Měsíční daňový bonus lze vyplatit jen, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč maximálně však do výše 5 025 Kč měsíčně. Roční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč maximálně však do výše 60 300 Kč.
 
Autor: Ing. Miluše Procházková

Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2018 | TSM