Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací pro začínající ekonomy a účetní

Termín: čtvrtek 9. leden 2020 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: BRNO, Hotel Grand, Benešova 18-20, salonek
Hotel se nachází cca 300 m od hlavního nádraží ČD v Brně.
Cena: 1.900,- Kč ( v ceně je zahrnuto DPH, coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Jaroslava SVOBODOVÁ

metodik účetnictví ústředního orgánu, autorka a spoluautorka řady publikací

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program: 1. Hospodaření příspěvkových organizací
 • v souladu s ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů § 53 až 63,
 • v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů § 27 až 37b,
 • zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací,
 • finanční hospodaření příspěvkových organizací,
 • peněžní fondy příspěvkových organizací.
2. Vedení účetnictví příspěvkových organizací
 • v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (postavení příspěvkových organizací - některé vybrané účetní jednotky, rozsah a způsob  vedení účetnictví, účetní metody, účetní závěrka),
 • v souladu s ustanovením vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv,nákladů, výnosů a výsledku hospodaření v jednotlivých částech účetní závěrky včetně položek knihy podrozvahových účtů, směrná účtová osnova, účetní metody).
3. Vedení účetnictví příspěvkových organizací
 • v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání  do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,
 • v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (průkaznost, předmět inventarizace, inventurní soupisy),
 • v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (podklady pro schvalování účetní závěrky).
4. České účetní standardy pro příspěvkové organizace
 • český účetní standard č. 701 až č.710, se zaměřením na postupy účtování u příspěvkových organizací,
 • vzorové příklady postupů účtování

NOVINKA

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací pro začínající ekonomy a účetní 09.01.2020