Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: úterý 10. prosinec 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Místo: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 1.990,- Kč ( v ceně je zahrnuto coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Ing. Hana JURÁŇOVÁ

daňová poradkyně a auditorka, spoluautorka publikace Inventarizace ve veřejné správě; kurzy a školení zaměřené na hospodaření organizací v rámci veřejné správy, kontrolní činnost, audity 

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-147/2003.
Program: Rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za r. 2019:
 • Platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1. 1. 2019 a v průběhu r. 2019, výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část. Zjednodušená forma účetnictví pro p. o. a povinnost sestavit výkazy.
 • Kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – platné znění pro r. 2019. Kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci.
 • Harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby. Nově inventarizace vlastních zdrojů. Zjednodušená inventura neplatí pro účet 403, doporučení, jak kontrolovat transfery. Inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2019, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů. Inventarizační zpráva a účetní závěrka.
 • Kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Kontrola správnosti tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola správnosti účtování realizovaných finančních vztahů se zřizovatelem. Úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy.
 • Kontrola správnosti účtování o majetku. Nové podmínky pro evidenci a oceňování muzejních sbírek
 • Účtování a oceňování zásob
 • Kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů  u p. o., soulad s evidencí u zřizovatele.
 • Podrozvahová evidence jako součást Přílohy.
 • Hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob
 • Výpočet DPPO a její zaúčtování
 • Legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2019, zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách a opravných položkách
 • Daňové odpisy pro p.o. – potřebné informace u svěřeného majetku
 • Druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti. Osvobození od daně.
 • Položky snižující základ daně, daňová úspora a prokázání splnění podmínek pro její uplatnění, případně povinnost zvýšit základ daně při jejich nevyužití nově pro období r. 2019.
 • Základ daně a sazba daně, daň a její zaúčtování do Hl. č. i hosp. č.
 • silniční daň
Stručná informace o změnách účetních a daňových předpisů v r. 2019 a očekávané změny pro r. 2020 podle aktuální situace v připravované legislativě.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 10.12.2019