PERSONÁLNÍ AKADEMIE

Termín: pátek 20. září 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Místo: PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
Mapa
Zvětšit mapu
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Cena: 36.179,- Kč ( v ceně je zahrnuto DPH, lektorská činnost, studijní materiál, občerstvení, osvědčení o absolvování Personální akademie )
Přednáší: tým lektorů
    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program: Pojďte s námi profesně růst a staňte se součástí našeho nového kurzu nazvaného Personální akademie, který umožňuje nejen získat mnoho nových poznatků z pracovněprávní a personální praxe, ale případným zájemcům umožňuje složit zkoušku pro profesní kvalifikaci 62- 007 – N PERSONALISTA. Tato zkouška ověřuje, zda si zájemce o její složení dostatečně osvojil danou odbornost, která je vymezena kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.
Po úspěšném vykonání zkoušky zájemce obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení je veřejnou listinou (stejně jako např. vysvědčení či výuční list) a má celostátní platnost. Personální akademie je novinkou v nabídce vzdělávacích aktivit společnosti TSM, spol. s.r.o., kdy budete mít v rámci studia jedinečnou možnost potkat se s řadou odborníků především z personální a mzdové sféry, ale rovněž tak s kolegy z oboru.

Vzdělávání v rámci Personální akademie je možno rozdělit do těchto částí:
1. Studijní okruhy 1-9, po jejichž absolvování získají posluchači osvědčení o účasti na vzdělávacím programu nazvaném Personální akademie.
2. Zájemci o složení zkoušky profesní kvalifikace 62- 007 – N PERSONALISTA mohou absolvovat kromě studijních okruhů 1-9 rovněž nástavbový modul. Poté je možné se přihlásit ke zkoušce pro profesní kvalifikaci 62-007, kdy úspěšní účastníci obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Je také možné se přihlásit rovnou na zkoušku profesní kvalifikace bez absolvování Personální akademie.

Délka studia Personální akademie: 2 semestry
1. semestr: září - leden,
2. semestr: únor - květen
nástavbový modul: červen
zkouška: červen

Časová náročnost studia v průběhu každého semestru:
1x měsíčně jednodenní setkání (středa), cca 8 výukových hodin každý měsíc, celkem tedy cca 72 výukových hodin za oba semestry (9 školících dnů).

Doplňující informace: lze se přihlásit pouze na nástavbový modul a následně složit zkoušku, stejně tak je možné se přihlásit pouze na zkoušku bez absolvování Personální akademie a nástavbového modulu.

Místo konání:
Brno, náměstí Svobody, vchod z ulice Zámečnická 2
Praha, Opletalova 1417/25

Termíny:
BRNO - 13. 9., 18. 10., 22. 11., 13. 12. 2019, 17. 1., 28. 2., 20. 3., 17. 4., 22. 5. 2020
PRAHA -  20. 9., 25. 10., 29. 11., 13. 12. 2019, 24. 1., 7. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5. 2020

Nástavbový modul:
BRNO 12. 6. 2020
PRAHA 10. 6. 2020

Termín zkoušky:
BRNO 18. 6. 2020
PRAHA 19. 6. 2020

POZOR: Nejedná se o on-line formu výuky, ale cyklus prezenčních seminářů přednášených lektory, kteří jsou odborníky v daném oboru! Máte tedy jedinečnou možnost danou problematiku vždy konzultovat a o tématech diskutovat.

Ukončení:
každý studijní okruh je zakončen kolokviem/diskuzí
obsahem kolokvia je společné řešení konkrétních problémů z praxe, společná diskuze nad těmito problémy, aktivní zapojení se do diskuze a možnost konzultace s lektory.

ukončení celého studia Personální akademie:
- písemný test sestavený z probraných okruhů.

zkouška profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA:
a) písemný test sestavený z probraných okruhů,
b) řešení případové studie a prezentace výsledků případové studie před tříčlennou odbornou komisí.

POZOR: Zájemci o složení zkoušky profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA musí složit řádnou zkoušku u autorizované osoby podle podmínek Národní soustavy kvalifikací. Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. je autorizovanou osobou pro složení zkoušky.

Cena:
Personální akademie (oba semestry září – květen) 29.900,- Kč bez DPH
V ceně je zahrnuto: lektorská činnost, studijní materiál, občerstvení, osvědčení o absolvování Personální akademie.

Nástavbový modul (červen)
Cena pro účastníky Personální akademie: 2.000,- Kč bez DPH
Cena pro ostatní posluchače: 3.900,- Kč bez DPH
V ceně je zahrnuto: lektorská činnost, studijní materiál, občerstvení.

Zkouška profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA
Jednotná cena: 3.900,- Kč bez DPH (lze se přihlásit pouze na nástavbový modul, stejně tak je možné se přihlásit pouze na zkoušku bez absolvování Personální akademie)
V ceně je zahrnuto: podklady ke zkoušce, psací pomůcky, občerstvení, pro úspěšné absolventy rovněž osvědčení o získání profesní kvalifikace.


OBSAH STUDIJNÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ AKADEMIE:

I. Úvod do kurzu, seznámení s obsahem, poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Úvod do pracovněprávní problematiky

Zahájení studia.
Seznámení s cílem vzdělávacího programu Personální akademie, organizací, obsahem, lektorským obsazením, metodami a formami výuky, doporučenou literaturou a formou ukončení studia.
Základní právní předpisy, internetové odkazy, tipy pro praxi. Základní zásady pracovně-právních vztahů. Základní pojmy pracovního práva. Smluvní strany pracovněprávních vztahů. Základní pracovněprávní vztahy. Postup před vznikem pracovního poměru, inzerce, pohovory. Osobní spis zaměstnance, osobní dotazníky apod. Ochrana osobních údajů v praxi HR – úvod: Právní rámec úpravy ochrany osobních údajů v ČR, právní úprava v zákoníku práce a v jiných souvisejících pracovněprávních předpisech. Občanský zákoník a jeho vztah k personální práci.
Personální management. Pravomoci a odpovědnost statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců organizace. Pracovní poměr – jeho vznik a základní náležitosti pracovní smlouvy. Informace dle § 37 zákoníku práce. Překážky v práci obecně.

II. Pracovní poměr – vybraná témata

Podrobně k náležitostem pracovní smlouvy – den nástupu do práce, místo výkonu práce, druh práce. Vedlejší náležitosti pracovní smlouvy – zkušební doba, doba určitá vs. neurčitá, mlčenlivost zaměstnanců, konkurenční jednání, jiná výdělečná činnost, pracovní cesty, odměna, dovolená, pravidelné pracoviště, práva a povinnosti atd. Pracovní náplň. Mzdový výměr.
Změny pracovního poměru – převedení, přeložení, pracovní cesty (výkon jiné práce, změna místa výkonu práce z důvodu nezbytné provozní potřeby). Dosavadní právní úprava + novelizace. Zástupy za mateřskou a rodičovskou dovolenou aneb jejich správné sjednání. Návraty z mateřské a rodičovské dovolené, návrat z dočasné pracovní neschopnosti. Pracovní doba komplexně. Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, flexibilní rozvržení pracovní doby. Kratší pracovní doba vs. zkrácená pracovní doba. Přestávky v práci na jídlo a oddech, doba odpočinku. Práce přesčas, pracovní pohotovost, noční práce, práce v sobotu a neděli, práce ve svátek.
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění.
Způsoby skončení pracovního poměru. Odstupné. Výtky pro porušení „pracovní kázně“. Soudní spory a judikatura. Praktická část: Komplexní rozbor rozvázání pracovního poměru a sepis jednotlivých způsobů rozvázání pracovního poměru. Jak správně formulovat výtky Sepis organizační změny a upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky.

III. Ochrana osobních údajů v personální praxi

Úvod. Obecný přehled o GDPR. Subjekty podle GDPR (osoba zpracovatele, správce, příjemce, pověřence) a jejich funkce v pracovněprávních vztazích.
Monitoring zaměstnanců aneb kamery na pracovišti. Zpracování osobních údajů z pohledu zaměstnavatele a personalisty – na co si dát pozor v pracovní smlouvě, jak nastavit vnitřní předpisy, jak to bude nadále s udělenými souhlasy. Evidence docházky podle GDPR. Fotografie zaměstnanců podle GDPR. Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání. Další praktické problémy. Základní vzorová dokumentace.

IV. + V. Nábor a výběr nových zaměstnanců, organizování vzdělávání zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců

Orientace na trhu práce; orientace ve školské soustavě, školské obory, obory vzdělání. Řízení lidských zdrojů, plánování lidských zdrojů. Národní soustava/systém kvalifikací, nábor a výběr zaměstnanců, přijímací řízení, přijímací pohovor.
Analýza potřeb zaměstnavatele; sestavení plánu vzdělávání; financování vzdělávání. Formy, metody vzdělávání, organizace vzdělávacích akcí, vzdělávání, které je vyžadováno z právních úprav.
Vytváření motivačních systémů pro zaměstnance, hodnotící systémy a jejich vazba na další kariérní růst, hodnocení zaměstnanců, hodnotící pohovor.

VI. Využívání prostředků výpočetních technik

Orientace v prostředí operačního systému, práce s textovými soubory a tvorba dokumentů v textovém editoru, tvorba tabulek a grafů v tabulkovém procesoru, vytváření počítačových prezentací, využití internetu a vyhledávání informací na internetu, elektronická komunikace, orientace a možnosti využití sociálních sítích v personální práci.

VII. Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

Norma ČSN 01 6910. Akademická příručka českého jazyka. Systémy ukládání dokumentů- pravidla skartace a archivace, vedení osobních spisů a dalších osobních materiálů, pravidla tvorby vnitřních předpisů a dokumentů, pravidla písemné komunikace, možnosti využití výpočetní techniky při zajišťování administrativy. Stylistika českého jazyka, funkční styl administrativní, stručná charakteristika. Soubor nejčastějších stylistických prohřešků. Tvorby textu vzhledem k cílové skupině. Základy práce s pomůckami (Pravidla českého pravopisu, slovníky), základní odborná a popularizační literatura.

VIII. Pracovnělékařské služby, vedení agendy lékařských prohlídek

Pracovnělékařské služby - účel, související práva a povinnosti, zajištění pracovnělékařských služeb, odborná způsobilost poskytovatele a lékaře, věcný obsah písemné smlouvy, úhrada pracovnělékařských služeb. Pracovnělékařské prohlídky - účel, druh, termíny, rozsah, zajištění. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci - lékařské posudky, náležitosti a obsah, opravné prostředky. Nemoci z povolání a pracovní úrazy- posuzování, uznávání nemocí z povolání, ohrožení nemocí z povolání, pracovní úrazy.

IX. Kolektivní vyjednávání, praktické příklady
Závěrečný test


Působnost odborové organizace u zaměstnavatele, povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k odborové organizaci. Jaké má zaměstnavatel povinnosti v případě, že u něj odborová organizace nepůsobí. Kolektivní smlouva. Konkrétní praktické příklady, zajímavá soudní rozhodnutí z oblasti pracovního práva. Závěrečný test a jeho vyhodnocení.

Nástavbový modul pro zájemce o složení zkoušky profesní kvalifikace 62- 007 – N PERSONALISTA

BOZP a požární ochrana – základní legislativa, školení zaměstnanců v oblasti BOZP a požární ochrany. Rizika možných ohrožení týkající se výkonu práce a opatření na ochranu před působením těchto rizik, zásady bezpečného chování na pracovišti, zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání, pracovní podmínky žen a mladistvých, zásady bezpečné manipulace s břemeny, osobní ochranné pracovní prostředky, zajištění první pomoci při pracovním úrazu.
Příprava ke složení zkoušky profesní kvalifikace.

Lektoři:
Gottwaldová Klára, Mgr., MBA
Hošková Dagmar, Mgr.
Kuklová Dana, MUDr., CSc.
Novotný Stanislav, Mgr.
Salaquardová Jiřina, PhDr.
Valíček Adam, JUDr., MBA
Valíčková Irena, JUDr., MBA

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ PERSONÁLNÍ AKADEMIE 20.09.2019