Články

 1. 16.12.2019

  Skončení pracovního poměru v otázkách a odpovědích

  Skončení pracovního poměru je téma stále aktuální, proto už o něm také bylo nejen v Ad rem napsáno mnoho. Pojďme se ale na tuto problematiku podívat zase z jiného úhlu, formou otázek a odpovědí, s nimiž se setkávám na svých seminářích nebo které v praxi řeším.

  Více informací
 2. 13.12.2019

  Průměrný výdělek a jeho vliv na odstupné a podporu v nezaměstnanosti

  Při výpočtu hrubé mzdy zaměstnance hraje velmi významnou roli průměrný hrubý hodinový výdělek.
  Jeho výpočet jednoznačně upravuje zákoník práce (§§ 351 – 362).

  Více informací
 3. 21.11.2019

  Světový den pozdravů

  Dnes je SVĚTOVÝ DEN POZDRAVŮ.

  Už jste na ulici pozdravili třeba někoho úplně neznámého a ještě k tomu přidali i úsměv? Vždyť stačí tak málo k tomu, udělat někomu radost 
  Tak ahoooj a přejeme krásný den!

  Více informací
 4. 10.09.2019

  Vnímání těla během sedavé práce

  Nejspíš jsme si všichni vědomi toho, že trávení jedné třetiny až poloviny dne v jedné strnulé pozici není vhodné pro žádný živý organismus. I lidské tělo je stvořeno pro pohyb. Vlastně nejen naše tělesná schránka potřebuje pro svůj vývoj dynamiku. A vývoj nekončí dospělostí, probíhá celý život.

  Více informací
 5. 09.09.2019

  Darování krve jako překážka v práci na straně zaměstnance

  Darování krve i krevní plazmy je považováno za překážku v práci na straně zaměstnance. Překážka v práci na straně zaměstnance je situace, kdy zaměstnanec nemůže pro zaměstnavatele konat práci dle pracovní smlouvy. Právní úprava překážek v práci na straně zaměstnance je pak rozmělněna mezi zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.
  Darování krve i krevní plazmy je považováno za překážku v práci na straně zaměstnance. Překážka v práci na straně zaměstnance je situace, kdy zaměstnanec nemůže pro zaměstnavatele konat práci dle pracovní smlouvy. Právní úprava překážek v práci na straně zaměstnance je pak rozmělněna mezi zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

  Více informací
 6. 09.09.2019

  Oddlužení po novele

  V červnu nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která zásadně změnila podmínky pro povolení oddlužení a jeho plnění, když hlavním cílem novelizované právní úpravy by mělo být zpřístupnění institutu oddlužení širšímu okruhu dlužníků, zejména těm, kteří mají vícečetné exekuce a za původních podmínek by na povolení oddlužení nedosáhli.

  Více informací
 7. 24.06.2019

  Nemoc jako překážka při skončení pracovního poměru? Je „neschopenka“ záchranou zaměstnance?

  Autoři se ve své advokátní praxi nezřídka setkávají s dotazy zaměstnavatelů, zda je zaměstnanec chráněn pro účely rozvázání pracovního poměru v době, kdy je dočasně práce neschopným (DPN). Zcela běžný postup zaměstnanců v praxi je takový, že zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele výpověď, následně ještě téhož dne odchází k lékaři, který zaměstnanci vypíše „neschopenku“. Má zaměstnanec vyhráno z hlediska ochrany před výpovědí?

  Více informací
 8. 08.06.2019

  Starosta vedlejší obce jako žadatel o informaci

  Nedávno jsem se na odborném školení setkal s otázkou: Starosta sousední obce nám (myšlena obec XY) posílá opakovaně žádosti o informace v režimu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Minule nám touto cestou poslal patnáct dotazů. Je to tak v pořádku? Neměl by volit jinou cestu? Musíme mu požadované informace poskytovat přednostně?

  Více informací
 9. 06.06.2019

  Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

  U některých zaměstnanců se změnily od 1 ledna podmínky pro výpočet základu daně z příjmů ze závislé činnosti, od 1. dubna byla upravena povinnost plátce daně podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí a od 1. května se zvýšila částka úhrnu příjmů ze závislé činnosti pro zdanění daní vybírané srážkou zvláštní sazbou. K těmto změnám provedeným v zákoně o daních z příjmů je nutno připočítat ještě jednu změnu ve výpočtu základu daně z příjmů ze závislé činnosti, která vyplývá ze změn provedených zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, a to v souvislosti se zrušením „karenční doby“. 

  Více informací
 10. 06.06.2019

  Pracovní poměr na dobu určitou - vybrané otázky a odpovědi

  Když se řekne „třikrát tři“ nebo též „třikrát a dost“, i méně zkušený personalista ví, o co jde. Ano, spojí si to s právní úpravou pracovních poměrů na dobu určitou, konkrétně s pravidlem obsaženým v ustanovení § 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“). Druhý odstavec tohoto ustanovení zní: „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.“

  Více informací
 11. 03.05.2019

  Mezinárodní den svobody tisku

  Na dnešek připadá MEZINÁRODNÍ DEN SVOBODY TISKU.
   
  Svoboda tisku představuje právo na svobodu médií a má zajišťovat svobodné utváření názorů. Světový den svobody tisku se připomíná od roku 1993 právě dnes, tedy 3. května.

  Více informací
 12. 30.04.2019

  Zákon o zpracování osobních údajů

  Dne 24. 4. 2019 byl ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv publikován dlouho očekávaný zákon o zpracování osobních údajů.  

  Více informací
 13. 03.03.2019

  K některým aspektům výkonu práce z domova

  Práce z domova (často též nazývána anglickým názvem „home office“ či „home working“) bývá mnohdy vítanou alternativou ke klasickému pracovnímu poměru. Jde o flexibilní formu výkonu práce zaměstnance pro zaměstnavatele. V praxi v souvislosti s výkonem práce z domova vyvstává řada otázek a praktických problémů, na které se nyní pokusím krátce odpovědět.  

  Více informací
 14. 03.03.2019

  K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené

  S novým rokem zaměstnavatelé často řeší řadu otázek, které souvisí s čerpáním dovolené, s nevyčerpáním „staré“ dovolené a další související otázky. Pojďme se nyní na problematiku dovolené a některé aspekty jejího čerpání podívat podrobněji.

  Více informací
 15. 03.03.2019

  Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky před uplynutím přiměřené lhůty k odstranění

  Při sjednávání pracovního poměru jsou pracovní výsledky budoucího zaměstnance velmi důležité kritérium. Toto kritérium je hodnoceno již ve fázi před uzavřením pracovního poměru, typicky hodnocení životopisu, úvodní pohovor apod. 

  Více informací
 16. 03.03.2019

  Příplatky za práci přesčas, ve svátek a o víkendu, čerpání náhradního volna

  Za práci přesčas náleží zaměstnanci příplatek ve výši 25 % z průměrného hrubého hodinového výdělku, zaměstnanec se může se zaměstnavatelem domluvit na čerpání náhradního volna za práci přesčas.

  Více informací
 17. 13.12.2018

  Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou (fikce)

  Pracovní poměr může zásadně vzniknout se dvěma různými délkami trvání. Zákoník práce ve svém ustanovení §39 primárně předpokládá vznik pracovního poměru na dobu neurčitou, připouští však výslovné sjednání poměru i na dobu určitou, ovšem pouze za podmínek uvedených v odstavci 2 až 4, a to především ohledně doby trvání.

  Více informací
 18. 10.03.2018

  Několik poznámek k problematice kritiky.

  Kritika je něco, čemu se většina lidí ráda vyhýbá. A přitom pro nás může být kritika prospěšná, pokud je správně použita.
  Problémem je už samotný pojem kritika. 

  Více informací
 19. 09.03.2018

  Povinnosti zaměstnanců vyplývající ze zákoníku práce

  Zákoník práce – zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdější předpisů, který je v účinnosti od 1.1.2007, už nezná dlouho ( a stále) běžně používaný pojem „porušení pracovní kázně“. Namísto toho najdeme ve výpovědních důvodech pod § 52 pojem „porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci". Často si v praxi nevíte rady, o které předpisy vlastně jde. Nejčastěji je to právě základní pracovněprávní předpis - zákoník práce.

  Více informací
 20. 04.03.2018

  Aktualizace vývoje exekucí v ČR

  V posledním vydání časopisu Ad rem ročníku 2017 jsme se zabývali vývojem exekucí v České republice a porovnáním let 2015 a 2016.
  Po vydání posledního čísla byly zveřejněny i údaje za rok 2017 a můžeme se tak nyní podívat i na ně. Vývoj nicméně není nijak překvapivý, opět došlo k nárůstu počtu exekucí a to o 4,8 % i osob v exekučním řízení a to o 3,4 % (cca 31 000 osob) při srovnání let 2017 a 2016. 

  Více informací
 21. 04.03.2018

  Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2018

  Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti lze uplatnit za podmínek uvedených v § 35c a § 35d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je však potřeba přihlédnout k některým změnám, které s účinností od 1. ledna 2018 pro uplatnění daňového zvýhodnění platí. 

  Více informací
 22. 03.03.2018

  Jak se určuje výše odstupného

  Ačkoliv by se mohlo zdát, že v této věci personalisté nechybují, není to pravda. Jakou situaci mám na mysli? Určení výše odstupného při rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z tzv. organizačních důvodů, tedy z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nejčastěji pro nadbytečnost zaměstnance v příčinné souvislosti s rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně.

  Více informací
 23. 03.03.2018

  Dávka otcovské poporodní péče

  S účinností od 1. 2. 2018 zná zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nový druh dávky, a tou je dávka otcovské poporodní péče (dále jen „otcovská“), komu náleží a v čem tato dávka spočívá, se dozvíme níže.

  Více informací
 24. 03.03.2018

  Květen - měsíc GDPR

  Čtyři „tajemná“ písmena GDPR jsou v praxi skloňována stále častěji. O co se tedy vlastně jedná? Jde o Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (v ČR účinné od 25. 5. 2018). O tomto Nařízení se hovoří jako o nejvýznamnějším legislativním počinu v oblasti ochrany osobních údajů za posledních několik (snad i desítek) let. Jedná se o (na tyto poměry) opravdu rozsáhlý právní předpis, který přináší přísnější úpravu ochrany osobních údajů, než jak ji známe dnes. S ohledem na tuto skutečnost je tedy nutné, aby i personální oddělení u zaměstnavatelů (a nejen ta) byla s touto právní úpravou seznámena.

  Více informací
Články | TSM